Potřebujete poradit? +420 778 505 325

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží mezi podnikateli
obchodní společnosti TARUS obchodní služby s.r.o., se sídlem Nedvědova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 09478035.

I.          Obecná ustanovení 
1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti společnosti TARUS obchodní služby s.r.o., se sídlem Nedvědova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, IČ 09478035 (dále jako „prodávající“) a kupujícího – subjektu vykonávající výkon své činnosti jako podnikatel, tzn. fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby (dále jako „kupující“ či „zákazník“) (prodávající a kupující společně jako „smluvní strany“) při prodeji jakéhokoliv zboží dle nabídky prodávajícího (dále jen „zboží“), a to v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), anebo rámcové kupní smlouvy (dále jen „rámcová kupní smlouva“) (kupní smlouva a rámcová kupní smlouva dále společně jako „smlouva“). 

2.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka, a to zveřejněním na webu www.tarus.cz, záložka Obchodní podmínky. V případě že se zákazník ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů nevyjádří k navrhovaným změnám (dále jen „lhůta k vyjádření se ke změnám obchodních podmínek“), hledí se na tuto skutečnost tak, že s navrhovanými změnami souhlasí. Změněná práva a povinnosti se mezi smluvními stranami uplatní od okamžiku udělení souhlasu se změnou obchodních podmínek, ať již explicitního či formou fikce dle předchozí věty. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna obchodní podmínky a na ně navázanou nesplněnou, či s plněním nezapočatou smlouvu vypovědět, a to nejpozději do uplynutí lhůty k vyjádření se ke změnám obchodních podmínek. V takovém případě činí výpovědní lhůta patnáct (15) kalendářních dnů od doručení výpovědi. 

3.     Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv ve smyslu § 1751 občanského zákoníku. Vzájemná práva a povinnosti se řídí zněním obchodních podmínek účinným ke dni uzavření smlouvy. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Tyto obchodní podmínky mají přednost před jakýmikoli jinými obchodními podmínkami zákazníka či třetích osob, a to i v případě, že na ně zákazník odkáže, či je přiloží k jakémukoli dokumentu při jednání o uzavření smlouvy. V případě, že se jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek stane nebo ukáže být neplatným, nebo neúčinným, platnost nebo vymahatelnost ostatních ujednání tím nebude dotčena.

4.     Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami jako podnikateli. Kupující prohlašuje, že je podnikatelem a kupní nebo rámcovou kupní smlouvu uzavírá při své podnikatelské činnosti a ve smluvním vztahu není slabší smluvní stranou. 

5.     Veškeré vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 
 
II.          Předmět plnění 
1.     Realizace obchodu smluvních stran probíhá vždy na základě uzavřené kupní smlouvy případně rámcové kupní smlouva, na základě které budou uzavírány jednotlivé dílčí kupní smlouvy. 

2.     Kupní smlouva vznikne potvrzením nabídky prodávajícího kupujícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.     Kupující poptá u kupujícího druh a množství požadovaného zboží jedním z následujících způsobů: 

-          elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce prodávajícího či osoby oprávněné jednat za prodávajícího (dále jen „oprávněná osoba“), 

-          ústně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem či oprávněné osoby či telefonicky.

4.     V případě dostupnosti předmětného druhu a množství požadovaného zboží sdělí prodávající kupujícímu nabídkovou kupní cenu jedním z následujících způsobů: 

-          elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu, z níž byla poptávka doručena, 

-          ústně při osobním setkání s kupujícím či telefonicky.

5.     Kupující potvrdí nabídku prodávajícího (objedná zboží) jedním z následujících způsobů: 

-          elektronicky e-mailem na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce prodávajícího či oprávněné osoby, 

-          ústně či písemně při osobním setkání s přiděleným obchodním zástupcem či oprávněné osoby či telefonicky,

-          převzetím zboží na pobočce prodávajícího.

6.     Potvrzením nabídky kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto obchodních podmínek. Současně akceptuje ceny prodávajícího, které jsou platné v okamžiku potvrzení nabídky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

7.     Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží s odchylkou, což kupující akceptuje již potvrzením nabídky. Odchylky se mohou vyskytnout v sjednaných objemech (množství) zboží, přičemž odchylka v tomto případě činí max. +/- 5% oproti objemům (množství) zboží sjednaným ve smlouvě. Kupující je povinen takové množství zboží převzít a současně zaplatit hodnotu zboží odpovídající sjednanému množství zboží, a to nezávisle na množství dodaného zboží v souladu s odchylkou. Při překročení v tomto bodě uvedené maximální přípustné množstevní odchylky bude hodnota (cena) zboží upravena dle skutečně dodaného. 

 III.          Zrušení potvrzení nabídky
1.     Zrušit potvrzení nabídky lze pouze výjimečně, a to po předchozí písemné domluvě s prodávajícím. Žádost o zrušení potvrzení nabídky je třeba provést nejméně obdobným způsobem, jakým bylo potvrzení nabídky učiněno. V případě zrušení potvrzení nabídky na základě dohody smluvních stran je zákazník povinen uhradit prodávajícímu vzniklé přiměřené náklady.

2.     Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení potvrzení nabídky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo kupujícího zboží nepřevzít z důvodu rozporu se smlouvou.

 
IV.          Kupní cena, platba zálohy a doplatku kupní ceny 
1.     Ceny zboží jsou určeny nabídkou prodávajícího. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě. Poskytované slevy či cenová zvýhodnění jsou dohodnuty individuálně a jsou případně konkretizovány v rámcových kupních smlouvách.

2.     Dojde-li k výrazným změnám cen v důsledku změny kurzu, inflace nebo při podstatných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, je prodávající oprávněn, nedojde-li k jiné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, požadovat po kupujícím úhradu této nové výše kupní ceny. Pokud kupující nesouhlasí s novou výší kupní ceny, jsou kupující i prodávající oprávněni od smlouvy odstoupit s účinky ex nunc. 

3.     Prodávající si vyhrazuje právo předem vyžadovat, aby kupující uhradil část kupní ceny při uzavření smlouvy či do sjednané doby po uzavření smlouvy (dále jen „záloha“), a to minimálně ve výši 50% z celkové kupní ceny tj. z ceny vč. DPH. Sjednanou zálohu kupující zaplatí na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím (dále jen „zálohová faktura“).

4.     Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, uhradí kupující prodávajícímu kupní cenu či doplatek kupní ceny na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, kterou zašle kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího nebo ji předá společně s dodávkou zboží. 

 5.     Prodávající je oprávněn vystavit fakturu:

a.       poté, co připravil kupujícímu či jím zmocněnému dopravci/dopravcům zboží k odebrání v sídle prodávajícího, zajišťuje-li dopravu zboží kupující,

b.       poté, co připravil kupujícímu zboží k odebrání v místě dodání, zajišťuje-li dopravu zboží prodávající,

6.     Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, jsou zálohové faktury prodávajícího splatné ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení, není-li na faktuře uveden jiný údaj. Jiné než zálohové faktury jsou splatné ve lhůtě, kterou si prodávající a kupující sjednají. Neujednají-li si takto kupující a prodávající splatnost jiných než zálohových faktur, jsou tyto splatné ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne vystavení.

7.     Nebude-li zálohová faktura, či předchozí dodávky ze strany kupujícího uhrazeny řádně a včas, prodlužuje se termín dodání zboží dle výrobních možností prodávajícího o dobu, po kterou byl kupující v prodlení s její úhradou.

8.     Faktury včetně zálohové faktury prodávajícího kupující zaplatí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře (dále jen „účet prodávajícího“), dohodnou-li se na tom kupující a prodávající, platbou v hotovosti při převzetí zboží kupujícím či dobírkou. 

9.     Bezhotovostní převody na účet prodávajícího jsou prováděny v českých korunách, po předchozí domluvě kupujícího s prodávajícím lze tyto platby uskutečnit i v EUR či jiné měně, ovšem pouze za podmínky, že kupní cena zboží bude udávána na všech dokladech v EUR či jiné měně. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu bankovní dispozice pro platbu v EUR či jiné měně (název a sídlo banky, IBAN, popř. SWIFT). Při mezinárodním platebním styku se sjednává poplatková dispozice SHA (zasílatel hradí poplatky bance za odchozí platbu a příjemce platí poplatky svého poskytovatele bankovních služeb).

10. Při bezhotovostní platbě je povinnost kupujícího zaplatit splněna dnem připsání platby na účet prodávajícího.

11. V případě prodlení s úhradou faktury (i zálohové) ze strany kupujícího, je prodávající oprávněn bez předchozího upozornění účtovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové dlužné částky (vč. DPH) za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok prodávajícího na náhradu škody. Pokud je zákazník v prodlení se zaplacení kupní ceny zboží, nebo její části déle než 15 dní, je prodávající oprávněn pozdržet neuskutečněné dodávky, nebo odstoupit od uzavřených smluv.

12.    V případě, že je kupující s platbou faktury v prodlení delším než sedmi (7) kalendářních dní, je prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zboží zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro prodávajícího přijatelné. V takovém případě prodávající neodpovídá za své prodlení s povinností dodat zboží v termínu dodání.

13. Na zaplacení kupní ceny zboží nelze započítat jakoukoliv pohledávku kupujícího, ať již vznikla na základě smlouvy nebo z jiného právního důvodu a ani platbu na kupní cenu z jakéhokoli důvodu zadržovat (např. s ohledem na tvrzeného práva z vad). 

14. V případě jakéhokoli prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn celou svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit třetí osobě.

15. Kupující souhlasí s doručováním faktur zasláním na e-mailovou adresu kupujícího.

 V.          Přechod práv 
1.     Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží jeho řádným převzetím a úplným zaplacením kupní ceny, a to jejím připsáním ve prospěch účtu prodávajícího. 

2.     Nebezpečí škody na zboží a dodací podmínky se řídí mezinárodními pravidly pro výklady dodacích obchodních podmínek INCOTERMS 2020 v aktuálním znění.

3.     nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. V takovém případě platí rovněž následující pravidla:

a)       Jestliže je prodávající povinen podle smlouvy předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího předáním zboží dopravci v dohodnutém místě.

b)       Jestliže je prodávající dle smlouvy povinen odeslat zboží, avšak není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

4.     Škoda na zboží, ke které došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 VI.          Termíny dodání 
1.     Termín dodání je uveden v nabídce či potvrzení nabídky, ať již přesným dnem dodání či dodací lhůtou (dále jen „termín dodání“). Dodací lhůta je rozdílná a odvíjí se od dostupnosti zboží, případně náročnosti výroby zboží. 

2.     Do dodací lhůty uvedené v týdnech či měsících se nepočítají víkendy, státní svátky a dny předem hlášené celozávodní dovolené.

3.     Prodávající si vyhrazuje právo ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne potvrzení nabídky změnit termín dodání, odůvodňují-li to skutečnosti, které prodávající v době potvrzení nabídky nemohl rozumně předpokládat (např. změny v termínu dodání vstupních materiálů).

4.     Dodací lhůta na zboží počne běžet dnem potvrzení nabídky. Pokud prodávající vystavil kupujícímu v úhradě zálohovou fakturu, počne tato dodací lhůta běžet dnem potvrzení nabídky či připsáním celé zálohy ve prospěch účtu prodávajícího, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

5.     Prodávající neodpovídá za své prodlení s povinností dodat zboží v termínu dodání, pokud zboží bylo dodáno v den termínu dodání, avšak v jinou hodinu, než která byla mezi smluvními stranami smluvena.

6.       Prodávající neodpovídá za své prodlení s povinností dodat zboží v termínu dodání, nemůže-li zboží v tomto termínu dodat z důvodu prodlení kupujícího s převzetím věci, zaplacením kupní ceny či poskytnutím jakékoliv součinnosti. V takovém případě je prodávající oprávněn zůstatkové zboží na skladě prodávajícího/konsignačním skladě kupujícího vyfakturovat 1. den po uplynutí sjednané doby skladování.

VII.          Podmínky dodání zboží a balení zboží
1.     Není-li mezi smluvními stranami sjednáno jiné místo dodání, je místem dodání sídlo prodávajícího. 

2.     Prodávající je oprávněn kupujícímu dodat zboží i v dílčím plnění.

3.     Kupující je povinen převzít zboží osobně nebo prokazatelným způsobem (e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu prodávajícího) určit oprávněnou osobu, která za něj zboží převezme. 

4.     Dopravu do místa dodání zajišťuje, není-li sjednáno jinak, prodávající. Náklady na balení a dopravu nese kupující.

5.     V případě, že vinou kupujícího nedojde k předání zboží, prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úhradu nákladů na opakované dodání zboží, nezdaří-li se ani opakované dodání zboží, je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny (vč. DPH) za každý den uskladnění (počínaje dnem následujícím po neúspěšném opakovaném pokusu o dodání zboží).

6.     Zajišťuje-li dopravu kupující, musí prodávající zajistit, aby v termínu dodání bylo zboží připraveno k odebrání kupujícím či jím zmocněným dopravcem/dopravci v sídle prodávajícího. Prodávající neručí za to, že kupujícím zmocněný dopravce/dopravci doručí zboží na místo dodání.

7.     V případech, kdy má dopravu zajistit na své náklady prodávající, musí prodávající zajistit, aby v termínu dodání bylo zboží připraveno k odebrání kupujícím v místě dodání.

8.     Kupující je povinen zajistit s dostatečným předstihem, aby: 

 1. bylo možné zboží dodat na místo dodání bez nepřiměřených nebo neobvyklých obtíží, 
 2. byl řádně zajištěn přístup prodávajícímu a jím pověřeným osobám do místa dodání.
9.     Předání zboží je smluvními stranami potvrzeno podepsáním dokladu o převzetí (dodacího listu), v němž je uvedena alespoň přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství, identifikace kupujícího a prodávajícího, číslo objednávky či potvrzení nabídky. Kupující je povinen dodací list písemně potvrdit, případně do něj uvést eventuální závady v kvantitě nebo kvalitě dodání předmětu plnění. Neučiní-li tak, je prodávající či jím zmocněný dopravce oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.  V případě, že zboží převezme osoba pověřená kupujícím, je povinna předložit prodávajícímu osobní doklad a ke svému podpisu dodacího listu uvést své jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

10. V případě, že kupující neodebere zboží ve smlouvou sjednaném termínu a takové zboží zůstane na skladě prodávajícího/konsignačním skladě kupujícího déle než dvanáct (12) měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat třetí osobě. 

11. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta se může prodloužit z důvodu z důvodů nepředvídatelných událostí. Prodávající nenese za takové prodloužení odpovědnost.

VIII.          Reklamace a záruční doba 
1.     Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku. 

2.       Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství (nad rámec sjednané odchylky), chybějící komponenty a zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat, a to ihned při převzetí zboží v dokladu o převzetí zboží (dodací list), oznámit a prokázat tuto vadu prodávajícímu e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího (s náležitou fotodokumentací vady) nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po dni, kdy došlo k převzetí zboží. V dodacím listu je kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího, případně jím pověřené osoby, která zboží kupujícímu předává. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad, nesprávného množství, chybějících komponentů, které kupující mohl zjistit při předání věcí a které nebudou takto dokladovány, oznámeny a prokázány, není prodávající povinen uznat jako oprávněnou. 

3.     Jiné vady než ty, které jsou specifikované v předchozím odstavci, je kupující povinen uplatnit do deseti (10) pracovních dní od jejich vzniku.

4.     Uplatní-li kupující svá práva z vad dodaného zboží včas řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec prodávajícího povinen o reklamaci rozhodnout do deseti (10) pracovních dní, ve složitějších případech ve lhůtě do dvaceti (20) pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

5.     Uznaná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne uplatnění reklamace. Pověřený pracovník za reklamace může v odůvodněných případech s kupujícím dohodnout lhůtu delší. 

6.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. 

7.     Kupující může uplatnit reklamaci pouze písemně na adresu prodávajícího. O reklamaci sepíše prodávající zápis. Při reklamaci je kupující povinen předložit daňový doklad (fakturu), či jiný doklad potvrzující zakoupení reklamované věci, dále detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Podle povahy věci kupující k reklamaci případně připojí další k posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Ust. § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

8.     Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené v původním obalu tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k poškození a kupující je povinen uvést podmínky, při kterých bylo zboží použito.

9.     Prodávající dále neodpovídá za vady zboží: 

 1. které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí, 
 2. které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím, 
 3. které vznikly v důsledku nevhodného vystavení zboží nepříznivým povětrnostním podmínkám, 
 4. nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání, 
 5.  které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu, 
 6.  na které poskytl prodávající kupujícímu slevu z ceny a které jsou z tohoto důvodu uvedeny na daňovém dokladu. 
 7. spočívajících v drobných rozdílech v rozměrech, barevných odstínech a povrchové struktury způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů,
 8. které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
 9. spočívajících v opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 10. spočívajících v odchylkách provedeného zboží (rozměry, barva, hmotnostní rozdíly apod.), které nemají podstatný vliv na používání zboží.
10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé při dopravě a manipulací se zbožím, pokud tyto služby nejsou zajišťovány prodávajícím. Zajišťuje-li dopravu zboží na místo dodání kupující, je prodávající oprávněn učinit videozáběry/fotodokumentaci ohledně stavu naloženého zboží. 

11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy: 

 1. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího 
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, 
 3. o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
 5. o dopravě, pokud kupující tato plnění poskytuje v určeném termínu, 
12. Práva a odpovědnost prodávajícího je omezena v rozsahu těchto obchodních podmínek. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodávající neodpovídá za jakékoli nepřímé, dodatečné a následné škody, či ušlý zisk na straně zákazníka, či třetích osob. Veškerá náhrada škody je dohodou smluvních stran omezena maximálně na částku odpovídající 100% ceny zboží dodaného na základě porušené smlouvy.

13. Prodávající neodpovídá za správnost a vhodnost výběru zboží a jejich konkrétního využití kupujícím ani jakoukoliv jinou osobou. 

IX.          Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 
1.     V souvislosti s poskytováním zboží a služeb prodávající získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje různých fyzických osob. Cílem této části obchodních podmínek je v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje prodávající, jako správce osobních údajů zpracovává o fyzických osobách při poskytování svého zboží a služeb a k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou uplatňovat.

2.     Prodávající provádí zpracování údajů zákazníků a dalších fyzických osob nebo fyzických podnikajících osob. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu, kdy jsou tyto osoby zákazníkem prodávajícího nebo jednají za jiné osoby, které jsou zákazníky prodávajícího. Ke zpracování může také dojít u osob, které se obrátily na prodávajícího s dotazem/požadavkem na poskytnutí zboží nebo služeb ze strany, či případně došlo k osobnímu jednání, kdy osoba předala své údaje prodávajícímu.

3.     Správcem osobních údajů je prodávající. Prodávající nepředává údaje do třetích zemí. Prodávající může předat osobní údaje dalším subjektům, zejména pak níže uvedeným, a to vždy pouze v rozsahu, který je nutný dle povahy věci. V případě jakýchkoliv žádostí, dotazů, stížností, námitek nebo jiných podání v souvislosti se zpracováním osobních údajů je vždy možné se na prodávajícího zdarma obrátit na emailové adrese: obchod@tarus.cz .

4.     Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména údaje nutné pro uzavření smlouvy, vyřízení objednávky a pro vedení účetnictví, tedy zejména akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa, IČO, DIČ, platební údaje, podpis, e-mail, telefonní číslo, dodací adresa.

5.     Osobní údaje zpracovává prodávající zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o dodání zboží či poskytování služeb, kdy právním titulem zpracování je tedy plnění smlouvy. Takto zpracovávané osobní údaje získává prodávající přímo při uzavírání smlouvy o poskytování služeb a zároveň i před uzavřením této smlouvy, a to v průběhu vyjednávání o obsahu smlouvy. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu existence smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, případně po dobu jednání o uzavření smlouvy. V případě, že k uzavření smlouvy došlo, budou dále zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů nebo do skončení běhu promlčecích lhůt dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.     Při poskytování služeb je prodávající povinen plnit povinnosti vyplývající zejména z řady právních předpisů, a to např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy na fakturách či jiných dokladech). Uvedené zákony ukládají povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud tedy vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu. Vyplyne-li prodávajícímu z jakéhokoli zákona, či jiného předpisu povinnost zpracovávat osobní údaje, bude tak také po nezbytně nutnou dobu činit.

7.     V případě, že se kupující opozdil s platbou, nesplnil svůj závazek zcela nebo platbu vůbec neprovedl, případně prodávajícímu vznikla jiná škoda či újma, může rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu právních nároků prodávajícího. Osobní údaje může za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Oprávněným zájmem prodávajícího je také nabízení souvisejícího zboží a služeb svým existujícím zákazníkům proto může osobní údaje zpracovávat i za tímto účelem. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu má subjekt údajů vždy právo vznést námitku.

8.     V případě, kdy jste prodávajícímu udělil souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingu, bude na základě tohoto Vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení a to i v případě, kdy nejste zákazníkem prodávajícího. Svůj souhlas můžete kdykoliv a zdarma odvolat. Nemáte povinnost souhlas poskytnout, souhlas není nutným požadavkem k uzavření případné smlouvy. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu bude prováděno nejdéle po dobu 48 měsíců od jeho udělení, vždy však bude ihned ukončeno v případě odvolání souhlasu. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

9.     Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Při realizace plateb pak tito příjemci obdrží také Vaše platební údaje, které jim poskytnete. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů tedy budou zejména společnosti provozující poštovní služby, přepravci, banky a jiné společnosti poskytující platební služby.

10. Každý, jehož osobní údaje prodávající zpracovává, má níže vyjmenovaná práva. Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informuje Vás prodávající o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem. Pokud budete svá práva uplatňovat, může od Vás prodávající požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli dříve. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Prodávající odpoví do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce v případech, pro které to GDPR umožňuje. 

X.          Závěrečná ustanovení
1.
     Kupující a prodávající obchoduji výhradně na základě těchto Obchodních podmínek.

2.     Odstoupením od smlouvy o dílo nezanikají ustanovení o smluvní pokutě, úrocích z prodlení, náhradě škody a ujednání o ceně zboží. 

3.     Žádná část kupní ceny nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, není-li písemně sjednáno jinak.

4.     Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva a povinnosti vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

5.     Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, číslo evidenční u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se také dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., 639 00 Brno, Pražákova 1008/69, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz. Odměna za rozhodčí řízení je splatná s podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000 Kč (plus přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.

6.     Pokud vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

7.     Smluvní strany se dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících právního vztahů prodávajícího a kupujících, jakož i ze vztahů s těmito vztahy souvisejících. 

8.     Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022. Zveřejněním nových obchodních podmínek na webu www.tarus.cz, záložka Obchodní podmínky, pozbývají tyto obchodní podmínky platnosti a veškeré smlouvy vzniknuvší po zveřejnění nových obchodních podmínek se již řídí novými zveřejněnými obchodními podmínkami. Smlouvy, které nabyly platnosti před zveřejněním nových obchodních podmínek, se řídí obchodními podmínkami platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.